Hussa Sabah Salim al-Sabah
Kuwait

Director, Dar al-Athar al-lslamiyyah 

Documents
Variant Names
حصة صباح السالم الصباح