Savah
Variant Names
ساوه
Original
Savah
Transliterated
Saveh
Alternate transliteration
Sava
Alternate transliteration
Save
Alternate transliteration