Savah
Variant Names
ساوه
Original
Saveh
Alternate transliteration