19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında “Oryantalizm”
Type
abstract
Year
2014

Saner, Turgut. 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında “Oryantalizm”. İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret A.Ş., 1998, 180 s.

 

ÖZET

 

19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında “Oryantalizm”

 

Kitap, Osmanlı mimarlık tarihi içerisinde “Oryantalizm”i ele almakta ve 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına İstanbul’daki örneklerini incelemektedir. Osmanlı mimarlığında Magrip, Endülüs ve Hindistan gibi yerlerden esinlenen “egzotik” biçimler taşıyan yapılar ilk kez konu birliği içinde bir arada incelenmektedir. Kitabın ilk bölümünde Batı’da Oryantalist mimarlık ve Osmanlı/Türk mimarlığını ele alınmaktadır. İkinci bölüm “Oryantalist düzen” (mimari üslup) konusunuda, imparatorluğa ait, anıtsal, küçük ölçekli ve konutlar gibi kent içindeki rolleri ve önceliklerine göre gruplandırılan yapıların ayrıntılı analizlerini içermektedir. Üçüncü bölümde “Osmanlı Oryantalizmi”ne özgü mimari yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Araştırmada, Oryantalist üslubun Abdülaziz dönemi mimarlığında etkili olduğu belirtilmekte ve Osmanlı mimarlığının Batılı görünümünün, kendi geçmişine dönük yenileme arayışları sonucunda Osmanlı yeniden canlanma dönüştüğüne işaret edilmektedir. 20. yüzyılın başına gelindiğinde özgün “ulusal” ifade arayışlarının “Birinci Ulusal Mimarlık” akımının doğmasına neden olduğu vurgulanmaktadır. Batıya has bir kavram olan Oryantalizmin, Osmanlı mimarlığı için de kullanılmasının tartışılabilir olduğu belirtilmekle birlikte, akımın biçimsel özellikleri üzerinde duran eserde bu tartışma ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Eserde, Osmanlı Oryantalizmini açıklamaya yönelik bilgiler deneme niteliğinde olup, geliştirilmeye açık fikirler olarak yer almaktadır.

 

Eserde, baskı kalitesi yeterli, resimler ve görsel malzeme tam ve doğru olarak sergilenmektedir. Kitap, Oryantalist biçimlere sahip olan İstanbul’daki Geç Dönem Osmanlı mimarlık örneklerini kapsamlı bir şekilde ele alması ve konuyu tartışmaya açması açısından önem kazanmaktadır.

 

Sezim Sezer

 

 

Citation
Sezer, Sezim. “Turkish abstract of '“Orientalism” in 19th Century Istanbul Architecture'". Translated by Sezim Sezer. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 336. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Turkey
Language
Turkish
Related Documents