Urban Design in the Old City of Yazd
Type
abstract
Year
2014

توسلى، محمود. طراحی شهری در بافت قدیمی شهر یزد. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازي، ١٣۶٨ ، ١۶١ ص

Tavassuli, Mahmud. Tarrahi-yi Shahri dar Baft-i Qadim-i Shahr-i Yazd. Tehran: Markaz-i Mutalaʻat va Tahqiqat-i Shahrsazi va Miʻmari, Vizarat-i Maskan va Shahrsazi, 1990, 161pp.

ملخص

التصميم العمراني في مدينة يزد القديمة

طراحی شهری در بافت قدیمی شهر یزد

في هذا الكتاب، یطرح المؤلف قضایا تتعلق بتخطیط مدینة یزد القدیمة، فینظر بدایة لوضعها الراهن و من ثم یقدم اقتراحات لتطویرها. یستهل العمل بالحدیث عن یزد القدیمة و التي تشكل مساحتها سدس المدینة الحالیة و من ثم یبین أهمیتها بالنسبة للتصمیم العمراني للمدینة ككل، و تكمن أهمیتها في احتوائها على أبنیة تاریخیة تراثیة. و یقدم المؤلف هنا مسحا سكانیا، كما یبیّن أیضا المشاكل الكبرى التي یعاني منها هذا القسم القدیم من المدینة و ما تتضمنه من نقص في المرافق و الخدمات و المواصلات و صعوبة صیانة المناطق المتهالكة و نتیجة الإجراءات البیروقراطیة. و یرى المؤلف وجود إمكانیة للحصول على دعم مالي من السكان لترمیم هذه الأحیاء القدیمة و تحسینها عندما تتواجد السبل لتحسین حیاتهم الاقتصادیة. و یختتم الجزء الأول بخرائط و صور تظهر حالة المعالم الأثریة القیّمة في المنطقة كجامع یزد و السوق و المدارس الفقهیة، كما یحدد أنماط المباني السكنیة و یعطي أمثلة عن ترمیمات تمت في القسم القدیم من المدینة و یبین نقده لها. و في الجزء الثاني من العمل، یطرح المؤلف توصیاته التي یستهلها بلمحة عامة عن تصمیم مدینة یزد. و یوضح أنه یهدف لتقدیم سیاسات قادرة على الحفاظ على القیمة الثقافیة للمباني التاریخیة و زیادة وتیرة النشاطات في الأحیاء القدیمة و توفی البیئة الملائمة لهذا الجهد. كما یقترح قبل القیام بإدخال أیة تعدیلات على المدینة القدیمة أو إجراء أیة أعمال ترمیمیة لها بأن یتم تقییم الحیز العمراني فیها أولا و من ثم وضع القوانین و الضوابط موضع التنفیذ. و یُختتم الكتاب بملاحق تعرض مخططات لبعض أجزاء من قلعة سمنان القدیمة في یزد مع تحلیل لمشاكلها و مقترح لمخطط تخدیمي للمدینة القدیمة 

محمد رضا هاشمیتابا

ترجمة مها یازجي 


Citation
Hashemitaba, Mohammad- Reza. “English abstract of 'Urban Design in the Old City of Yazd'". Translated by Niki Akhavan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 141. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations abstract the Aga Khan University
Country
Iran
Language
English
Keywords
urban design
Related Documents