Olim Textile Factory
Bŭston, Tajikistan
Location
Bŭston, Tajikistan
Events
Variant Names
Olim Textile Factory
Building Usages
factory
industrial
Keywords
Aga Khan Award for Architecture Nominee