Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar)
Type
abstract
Year
2014

Yılmaz, Leyla. Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2002, 256 s.

 

ÖZET

 

Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar)

 

Bu eser, Antalya’nın kimliğini biçimlendiren tarihî mimariyi ele almaktadır. Çalışmada, 16. yüzyılın sonuna kadar inşa edilen yirmi iki mimari eser incelenmiştir. Kitabelerden yararlanılarak yapılan sıralamada, binalar mimari özelliklerine göre tasnif edilmişlerdir. Kitabelerin bulunmadığı durumlarda ise tarihî kaynaklara başvurulmuştur. Mimari açıdan herhangi bir kategoriye sokulamayan özgün yapılar ise ayrıca ele alınmıştır.

 

Kitap, Antalya’nın Türklerden önceki ve sonraki tarihî hakkında kısa bir bilgiyle başlamaktadır. Daha sonra ise mimari eserler incelenmiştir. Öncelikle özgün hâlini kısmen veya tamamen koruyan , daha sonra ise kaynaklarda adı geçen, ancak günümüze ulaşmamış mimari yapılar ele alınmıştır.

 

Kitap sadece mimari yapılarla değil aynı zamanda dekoratif meselelerle ilgilenmektedir. Kitabın son bölümü tarih boyunca olan mimari değişimlere ayrılmıştır. Kitabelerden ve tarihî kaynaklardan elde edilen malumat kullanılarak Antalya’nın Orta Çağ’dan 16. yüzyıla kadarki mimari gelişimi ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde iki önemli harita sunulmaktadır. “Kitabeler” adlı beşinci bölümde kitabelerin özgün metinleri ile Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

 

Eserde I. Keykavus zamanına ait hiçbir yapının günümüze ulaşmadığı, asıl gelişmelerin I. Keykubat döneminde yaşandığı, şehrin mimari gelişimine yön veren önemli çalışmaların ise II. Keyhüsrev döneminden itibaren gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Eserde Antalya’nın ticaret bakımından canlı bir kent olduğu ve Selçuklu mimarisinin 14. yüzyılın başlarında devam ettiği belirtilmektedir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde şehrin Orta Çağ “arka planı” değişmemiş, ancak bazı yeni unsurlar eklenmiştir.

 

Ancak 16. yüzyıldan itibaren kentsel mimaride önemli değişim ve dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, günümüze kalan eserlerde çatı örtüsü olarak kubbenin, geçiş unsurlarında “pandantif” ve Türk üçgeni çeşitlerinin, ana inşa malzemesi olarak ise taşın kullanıldığı belirtilmektedir. Çift sur ve hendeklerle çevrili olan Antalya, “kapalı kent” modeline güzel bir örnek teşkil etmektedir.

 

Başak Acınan

 

Citation
Acınan, Başak. '"Turkish abstract of 'Antalya: The Architectural Heritage of a Medieval City and the Development of the City Texture Until the End of the 16th Century'". Translated by Başak Acınan. In Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from Muslim Contexts, 1875 to 2011, by Aptin Khanbaghi. 196. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
Authorities
Collections
Copyright
Muslim Civilisations Abstracts - The Aga Khan University
Country
Turkey
Language
Turkish
Keywords
Related Documents