Kenya Polytechnic University
Nairobi, Kenya
Location
Nairobi, Kenya
Loading...
Images & Videos
Associated Names
Events
1961
Variant Names
Kenya Polytechnic University
Building Usages
educational