Shaykh 'Adi Shrine Complex
Shaykh 'Adi, Iraq
Location
Shaykh 'Adi, Iraq
Images & Videos
Associated Names
Events
12th to 14th c.
Variant Names
Shaykh 'Adi Shrine Complex
Shaikh Adi (Sheikh 'Adi) Mausoleum and Shrine
Variant
Building Usages
mausoleum
funerary
shrine
religious